Prasekolah Seri Duyong terletak di Sekolah Kebangsaan Seri Duyong, Permatang Duyong, Melaka. Memulakan persekolahan pada 3 Januari 2008 bersamaan 24 Zulhijjah 1428 Hijrah. Prasekolah ini menerima pelajar sulongnya iaitu seramai 75 orang kanak-kanak berumur enam tahun Prasekolah ini terdiri daripada tiga buah kelas dan dikendalikan oleh tiga orang guru terlatih dan tiga orang Pembantu Pengurusan Murid.

Selasa, 28 Februari 2012

Akta Pendidikan yang berkaitan dengan prasekolah


AKTA PENDIDIKAN 1996 
(Akta 550)
 

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi 
pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan
 
dengannya.
 

[31hb Disember 1997] 


“pendidikan prasekolah” ertinya program pendidikan bagi murid yang berumur dan empat hingga enam tahun;BAHAGIAN IV 
SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 
Bab 1—Sistem Pendidikan Kebangsaan
 


15. Sistem Pendidikan Kebangsaan. 
Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri 
daripada - 
(a) pendidikan prasekolah; 
(b) pendidikan rendah; 
(c) pendidikan menengah; 
(d) pendidikan lepas menengah; dan 
(e) pendidikan tinggi, 
tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat. 


Bab 2 — Pendidikan Prasekolah 

20. Larangan terhadap penubuhan, pengendaIian atau pengurusan tadika. 
(1) Tiada tadika boleh ditubuhkan, dikendalikan atau diuruskan melainkan jika tadika itu didaftarkan di bawah Akta ini. 

(2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan. 

21. Kuasa Menteri untuk menubuhkan tadika. Menteri boleh, tertakluk kepada peruntukan Akta ini, menubuhkan dan menyenggarakan tadika. 

22. Kurikulum prasekolah. 
Program dan kegiatan tiap-tiap tadika hendaklah berasaskan garis panduan kurikulum untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri. 

23. Bahasa pengantar di tadika 
Walau apa pun subseksyen 17(1), bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika, tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. 

24. Kuasa untukmembuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah. 
Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini. 

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN 

Akta pendidikan 1996 (Pindaan seksyen 22) 

22(1) Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum 
Prasekolah Kebangsaan yang hendaklah digunakan oleh semua tadika dalam sistem 
Pendidikan Kebangsaan.
 

(2) Kurikulum
 Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan di bawah subseksyen (1) hendaklah menyatakan pengetahuan kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid- murid pada akhir tempoh pendidikan prasekolah masing-masing.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan